Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.


Please leave this field empty.

Artykuły

Skorzystaj z bazy wiedzy
rachunkowej SIGMAPARTNER

Spółka cywilna od podstaw – cechy spółki cywilnej


Z prawnego punktu widzenia spół­ka cywilna nie jest podmiotem pra­wa – nie ma więc zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych, ale zwykłą umową, a przepisy dotyczące spółki cywilnej znajdziemy w Kodeksie cywilnym.

Spółka cywilna powstaje z chwilą zawarcia jej umowy przez wspólników (Nie więcej niż 2-3 wspólników), a wszystkie ustalenia zaczynają obowiązywać z chwilą podpisania umowy spółki.
Stroną zawieranych umów spółki cywilnej są wspólnicy, a nie spółka.
W umowie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają wspólnicy, w równym stopniu zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkiem indywidualnym.
Majątek jest współwłasnością wszystkich wspólników, a nie spółki.
Uwaga: Wierzyciel ma prawo wybrać z czyjego majątku chce zaspokoić swoje roszczenia. Może np. wskazać majątek jednego ze wspólników.
Umowa spółki cywilnej musi zawierać:

  • dane wspólników (imię, nazwisko i adres zamieszkania),
  • określenie wspólnego celu gospodarczego (np. wygenerowanie zysku),
  • oznaczenie sposobu, w jaki wspólnicy będą dążyli do osiągnięcia celu gospodarczego (np. poprzez wkład).

Dodatkowo umowa powinna określać:

  • zasady podejmowania decyzji i reprezentacji spółki,
  • udział w zyskach i stratach, jeśli nie jest określony przyjmuje się proporcjonalny,
  • czas trwania spółki,
  • określenie okresu obrachunkowego spółki.

Uwaga: Jeżeli wkładem wspólnika jest nieruchomość umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. Wspólnicy muszą prowadzić jednoosobowe działalności gospodarcze, gdyż umowę spółki cywilnej zawiera się między firmami.
Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, zatem podatek dochodowy płacą wspólnicy, a nie spółka cywilna. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne nato­miast może być albo spółka, albo każdy ze wspólników z osobna.
Płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) jest spółka.
Spółka cywilna nie uzyskuje osobnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie jest rejestrowana we wpisie do ewidencji ani w KRS-ie, a jedynie uzyskuje osobny numer REGON i NIP.
Jeżeli wspólnicy – osoby fizyczne chcą prowadzić działalność w ramach spółki cywilnej, każdy z nich musi mieć wpis w ewidencji działalności gospodarczej.
Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wspólnika. Miejscem tym jest miejscowość, w której przedsiębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Aktualnie zgłoszenie nie podlega opłacie.
Wybierając formę opodatkowania wspólników spółki cywilnej należy pamiętać, że:
1. Wspólnicy, jako przedsiębiorcy, płacą podatek dochodowy proporcjonalnie do wysokości udziałów w zysku firmy. Jeżeli nie zostało ustalone inaczej przyjmuje się, że udziały w zysku spółki cywilnej są równe.
2. W przypadku prowadzenia kilku działalności wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich osiąganych przychodów z działalności gospodarczej, czyli wszystkich prowadzonych firm przez daną osobę.
Dopuszczalne jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną lub w spółkę z o.o.:
Spółkę cywilną można przekształcić w spółkę jawną lub spółkę z o.o. :

  • W spółkę jawną – można tego dokonać dobrowolnie, gdy wszyscy wspólnicy chcą dokonać takiej zmiany. Obligatoryjnie należy dokonać przekształcenia w spółkę jawną, w przypadku osiągnięcia przez s.c. w 2 kolejnych latach obrotu przewyższającego 800.000 EUR lub równowartości w innej walucie.
  • Przejście ze spółki cywilnej w spółkę z o.o. odbywa się na wniosek wspólników w trybie pełnym lub uproszczonym. 

Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź stronę księgowość dla spółki komandytowej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

Inne artykuły

Outsourcing usług finansowo-księgowych.

biuro księgowe luboń

Co jest lepsze? Zatrudnienie księgowego, zlecenie uslugi biuru rachunkowemu, czy samodzielne prowadzenie księgowości. Potencjalne korzyści i ewentualne niedogodności będą się różnić m.in. w zależności od wielkości firmy, liczby wystawianych faktur, a nawet miejsca prowadzenia działalności. Ile to kosztuje? Decydując się na zatrudnienie księgowego, musimy liczyć się z wydatkami na poziomie 4 500 zł brutto miesięcznie […]

Czytaj więcej

5 powodów, dla których warto wybrać SigmaPARTNER jako twoje biuro księgowe

biuro rachunkowe luboń

Sprawne i skuteczne prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie, to fundament dla prawidłowego funkcjonowania każdej działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno jednoosobowej działalności jak i firmy zatrudniającej wiele osób. Przepisy prawne bywają skomplikowane i ciągle wprowadzane są do nich poprawki. Prowadzenie księgi rachunkowej, może kosztować przedsiębiorcę dużo cennego czasu. Jego działalność może ponosić wydatki, których mógłby uniknąć gdyby […]

Czytaj więcej
Zadzwoń do nas +48 500 300 788

Masz Jakiekolwiek pytania?

Napisz do nas