Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności.

  Artykuły

  Skorzystaj z bazy wiedzy
  rachunkowej SIGMAPARTNER

  Czy cudzoziemiec może założyć spółkę w Polsce?

  Zakładanie firmy przez cudzoziemca

  Coraz częściej zdarza się, że do Polski przybywają mieszkańcy innych krajów i wielu z nich myśli o założeniu działalności gospodarczej.

  Przez ostatnie lata, zwłaszcza od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska stała się krajem bardzo atrakcyjnym dla cudzoziemców przybywających zza wschodniej granicy. W przypadku Białorusinów, Ukraińców czy Rosjan dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zakładaniu działalności gospodarczej w naszym kraju jest stosunkowa łatwość przełamania bariery językowej.

  Wszelkie przepisy regulujące kwestię rejestracji podmiotów gospodarczych w naszym kraju reguluje art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w którym wymienione zostały formy prawne działalności jakie mogą wybierać obcokrajowcy.

  Cudzoziemcy, którzy mają obywatelstwo dowolnego państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jednak rozróżnia się katalog cudzoziemców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce bez ograniczeń, oraz takich, którzy mogą działać jedynie w ściśle określony sposób.

  Cudzoziemcy, którzy nie posiadają poniżej wymienianych rzeczy mają prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółek. Komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną działalnością i akcyjną. Maja prawo do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.

  • -zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku m.in. z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce, kształceniem się na studiach,
  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • ochronę czasową w Polsce
  • ważną Kartę Polaka.

  Cudzoziemcy prowadzący działalność za granicą mogą na terenie Polski utworzyć oddział.

  Oczywiste jest, że jeżeli zakładamy spółkę z cudzoziemcem w Polsce, to zastosowanie znajdzie prawo polskie, w szczególności Kodeks spółek handlowych oraz Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Największą popularnością cieszą się (nie tylko wśród obcokrajowców) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie spółki z o.o. nie wymaga wielu formalności, a stosunkowo niski wymagany kapitał początkowy (w wysokości 5000 zł) oraz uniwersalność tej formy spółki przyczyniły się do jej popularności.

  Założenie spółki przez cudzoziemca w aspekcie proceduralnym w zasadzie nie różni się od zakładania spółki przez obywatela Polski. Odbywa się to albo w sposób tradycyjny przed notariuszem albo przez internet za pomocą strony S24.

  Druga z tych możliwości jest znacznie wygodniejsza dla osób mieszkających poza granicami kraju, bo osoba zakładająca spółkę nie musi osobiście stawić się w kancelarii notarialnej w Polsce oraz ta forma jest znacznie tańsza – koszt równa się 350 zł. – 250,00 zł opłaty od wniosku i 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednak niesie ona za sobą pewne ograniczenie jak chociażby tryb internetowy zakłada użycie gotowego wzorca umowy dostępnego w systemie informatycznym, który czasami trudno dopasować do indywidualnych możliwości i potrzeb firmy. Zawiera on podstawowe zapisy, w ten sposób wspólnicy, mogąc wybierać jedynie ustalone w formularzu warianty uregulowań lub uzupełnienia poszczególnych postanowień, mają ograniczoną możliwość ustalania treści umowy. Na przykład wniesienie kapitału zakładowego może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej. Dużym udogodnieniem jest fakt, iż cudzoziemiec nie musi już posiadać nr PESEL, aby dokonać czynności przez internet.

  Kalkulując koszty założenia spółki należy pamiętać o potencjalnej konieczność wprowadzania zmian w gotowej umowie spółki dostępnej na portalu S24, uwzględniających potrzeby wspólników i indywidualny charakter spółki, a następnie ich notarialnego potwierdzenia, może w praktyce te koszty znacznie podwyższyć.

  Kolejnym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez cudzoziemca jest kupno istniejącej już spółki z o.o. Według polskiego prawa obcokrajowiec może zostać udziałowcem lub prezesem spółki z o.o. Jest to korzystne rozwiązanie, szybsze i prostsze od zakładania spółki „od podstaw”.

  Warto pamiętać jednak, że w przypadku, gdy spółka może być właścicielem nieruchomości, zastosowanie znajdą dodatkowe ograniczenia z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jeśli więc spółka ma nabyć nieruchomość nie wystarczy wyłącznie analiza przepisów u.o.s.d.g. wskazujących na to czy cudzoziemiec może założyć spółkę w Polsce.

  Jeżeli zagraniczny przedsiębiorca sam jest jednoosobową spółką z o.o., nie może, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zawiązać w Polsce innej jednoosobowej spółki z o.o., musi zatem wprowadzić do niej dodatkowego wspólnika. W praktyce często jako mniejszościowego wspólnika powołuje się prezesa zakładanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Dla cudzoziemców niewątpliwie najprostszą i najbardziej efektywną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są spółki. Przedsiębiorcy tacy są w stanie pojawić się na rynku Unii Europejskiej w ciągu 24 godzin, stają się podmiotem gospodarczym z numerem NIP, VAT oraz z numerem VAT – EU.

  Dodatkową korzyścią dla cudzoziemca, wynikającą z prowadzenia działalności gospodarczej, jest uproszczona procedura uzyskania wizy czy kart stałego pobytu jako wspólnik lub członek zarządu spółki może ubiegać się o te prawa.

  Podsumowując, to w zasadzie cudzoziemiec przy zakładaniu spółki musi pamiętać praktycznie o tych samych rzeczach co obywatel Polski. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ustawodawca krajowy rozróżnia katalog cudzoziemców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce bez ograniczeń, oraz takich, którzy mogą działać jedynie w ściśle określony sposób. Co więcej, tacy cudzoziemcy powinni pomyśleć także nad ubieganiem się o zezwolenie pobytowe w Polsce. Należy także mieć na uwadze, że jeśli spółka jest cudzoziemcem, to spotka się z dodatkowymi ograniczeniami administracyjnoprawnymi. Oczywiście przepisy dopuszczają pewne wyjątki lub wprowadzają pewne ułatwienia umożliwiające prowadzenie spółki z o.o. Przy czym każdy przypadek musi być rozpatrywany oddzielnie.

  Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

  Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

  Inne artykuły

  Kryptowaluty – początek.

  Historia kryptowalut – od czego się zaczęło? Temat kryptowalut nie schodzi z ust wszystkich zainteresowanych alternatywnymi sposobami inwestowania czy śledzących świat nowych technologii. Kryptowaluty – choć głośno szerzej o nich od niedawna – jako koncept pojawiły się już 30 lat temu. W tym tekście w skrócie zarysowujemy ich historię. W poszukiwaniu pieniądza idealnego Standardowa waluta […]

  Czytaj więcej

  Wstęp do ICO

  Tradycyjne rynki finansowe wraz ze swoim rozwojem napotkały na spory problem – zbytniej regulacji. Wprowadzenie spółki na giełdę i emisja jej akcji jest dziś mocno karkołomnym zadaniem. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że reakcją na takie działania regulatorów była niejako oddolna liberalizacja procesów. Zaszła ona do tego na rynku technologii blockchain. Omówimy dziś fenomen […]

  Czytaj więcej

  Opodatkowanie handlu kryptowalutami – jasne zasady podatkowe już od 2019?

  opodatkowanie handlu kryptowalutami

  Opodatkowanie handlu kryptowalutami Narodziły się około dekady temu, ale to od kilku lat z narastającą intensywnością nastręczają problemów rządom – mowa o kryptowalutach. Podczas gdy jedni chcą z nimi walczyć, ponieważ są poza zasięgiem banków centralnych. Inni tworzą z kryptowalut waluty narodowe, tak jak to zrobiła np. Wenezuela, wprowadzając w obieg Petro w sierpniu bieżącego […]

  Czytaj więcej

  Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

  Gdzie wysłać Ebooka?

  Zadzwoń do nas +48 500 300 788

  Masz Jakiekolwiek pytania?

  Napisz do nas