Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności.

  Artykuły

  Skorzystaj z bazy wiedzy
  rachunkowej SIGMAPARTNER

  Nadchodzące zmiany w 2020 roku. Informacje dla przedsiębiorców.

  Zmiany w podatkach 2020: mniejszy ZUS dla firm to nie jedyna zmiana. W 2020 roku wejdą w życie kolejne m.in. nowy próg podatkowych w wysokości 17 procent czy indywidualny rachunek podatkowy. Jakie konkretnie zmiany wejdą w życie? Na co muszą przygotować się przedsiębiorcy?  Przeczytasz w poniższym artykule:

  1. Obowiązkowy NIP na paragonie

  Od 1 stycznia 2020 fakturę do paragonu, tylko i wyłącznie wówczas, gdy będzie się znajdował na nim numer NIP nabywcy.

  Zmiana ta dotyczyć będzie wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.

  Za omijanie przepisów będzie sankcja w wysokości 100 % kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

  1. Mikrorachunek

  Jest rachunkiem przypisanym do danego podatnika służącym do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT).

  Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową.

  Zgodnie z przepisami mikrorachunek podatkowy będzie funkcjonował do 1 stycznia 2020 roku.

  1. JPK_VAT i likwidacja deklaracji

  Składane dotąd deklaracje VAT zostaną zastąpione nowym plikiem JPK_VAT.

  Nowy plik sprawi, że wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7k nie będzie już konieczne, podobnie jak przesłanie załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Druki te zostaną zastąpione dodatkowymi polami do uzupełnienia w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

  Od 1 kwietnia 2020 r. nowe przepisy dotyczyć będą tylko tak zwanych dużych podatników, czyli takich którzy zatrudniają ponad 250 osób i ich obroty przekraczają 50 mln euro lub przy zatrudnieniu ponad 250 osób, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro.

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązek sporządzania nowego pliku JPK_VAT będzie już dotyczył wszystkich.

  Nowy plik JPK sprawi, że wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7k nie będzie konieczne, podobnie jak przesłanie załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Druki te zostaną zastąpione dodatkowymi polami do uzupełnienia w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

  1. Nowa matryca Vat – WIS – wiążąca informacja stawkowa

  Od 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT, czyli do konkretnych grup towarów i usług zostanie przyporządkowany nowy wykaz stawek. Zmiana ta ma służyć głównie podatnikom i dać im gwarancje, że stosują właściwą stawkę podatku.

  1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  13 października weszły w życie przepisy o utworzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czyli system, który gromadzi i przetwarza informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi.

  Od tej daty wszystkie spółki z siedzibą w Polsce mają pół roku na ustalenie kto jest wobec nich beneficjentem rzeczywistym i wpisanie tej osoby (lub osób) do Rejestru.

  Za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

  Mimo że rejestr już ruszył, faktyczne znaczenie będzie miał od 13 kwietnia 2020 roku, kiedy to upływa ustawowy termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych. Spółki, które zostały założone przed 13 października 2019 roku, mają bowiem pół roku na dokonanie zgłoszenia. Natomiast te, które będą dopiero zakładane, zgłoszenia do CRBR składają w terminie 7 dni od rejestracji w KRS.

  1. Vat kwartalny

  Jest on przeznaczony dla tak zwanych „małych podatników”. Zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT małym podatnikiem VAT jest podatnik:

  – który w minionym roku z tytułu wartości sprzedaży wraz z podatkiem nie przekroczył kwoty o równowartości 1.200.000 Euro;

  – który zarządza funduszami inwestycyjnymi lub prowadzi działalność przedsiębiorstwa maklerskiego, który jest agentem lub osobą/zleceniobiorcą, który świadczy usługi o podobnym charakterze. Wyjątek tutaj stanowi komis. W sytuacji tej kwota uzyskana z tytułu otrzymywanych prowizji lub innego typu wynagrodzenie nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym nie może przekraczać równowartości 45.000 Euro.

  Limity wymienione powyżej wyrażone w Euro są przeliczane według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

  Podatnik jeszcze musi spełnić dodatkowe, inne wymogi.

  1. Kasy Online

  Od 1 stycznia 2020 roku powstanie pierwszy obowiązek posiadania kasy fiskalnej online będzie on dotyczył przede wszystkim przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania bądź w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów czy sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

  Następnie od 30 czerwca 2020 dołączą do tego grona przedsiębiorcy, których usługi są związane z wyżywieniem jako stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania bądź dokonują sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

  Z kolei od 31 grudnia 2020 przepis ten obejmie firmy, które świadczą usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

  Dla wszystkich podatników obowiązek posiadania kasy online wejdzie w życie dopiero w 2023 roku.

  1. Podatek od sprzedaży detalicznej

  Podatek od sprzedaży detalicznej pojawił się w ustawie uchwalonej już 6 lipca 2016 r. Miała to być danina naliczana od obrotu. Opodatkowana byłaby nadwyżka przychodów przekraczających 17 mln zł miesięcznie. Przewidziano dwie stawki: 0,8 proc. dla kwoty nadwyżki do 170 mln zł i 1,4 proc. dla większych kwot.

  Zgodnie z projektem zawieszenie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będzie kontynuowane. Oznacza to, że podatnicy, do końca czerwca 2020 r., nie będą składać deklaracji, a także obliczać i wpłacać podatku. Przepisy ustawy o PSD będą mieć zastosowanie dopiero do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 lipca 2020 r.

  1. Ulga na złe długi.

  Na początku 2020 roku pojawi się nowa ulga na złe długi w PIT i CIT. Dla dłużników oznacza to dodatkowe konsekwencje. Ulga ta będzie mieć zastosowanie do transakcji handlowych zawartych po 31 grudnia 2019 r.

  Ulga ta Da wierzycielom możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, jeśli ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (rachunku), natomiast Dłużnik zobowiązany będzie z kolei do doliczenia podstawy opodatkowania zaliczanej uprzednio do kosztów uzyskania przychodu wartości zobowiązania nieuregulowanego w terminie 90 dni. Będzie to robić w zeznaniu składanym za rok, w którym minie 90 dni od upływu umówionego terminu zapłaty.

  1. Biała lista

  Od września 2019 roku obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT.

  Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców.

  Biała lista podatników będzie zawierać przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG).

  Jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

  Istotne będzie przy tym, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydującym jest zatem dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

  Od powyższej zasady jest jednak wyjątek. Kwotę ponad 15 tys. zł będzie można rozliczyć w kosztach, mimo że wpłata będzie na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, gdy wpłacający w ciągu trzech dni roboczych od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście) właściwym dla sprzedawcy.

  Sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Stąd też wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w terminie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 r. nie będą sankcjonowane.

  minie 90 dni od upływu umówionego terminu zapłaty.

  1. BDO

  BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

  Po uruchomieniu elektronicznej rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości

  w styczniu 2020 roku baza ta pozwoli na gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

  Użytkownikami BDO, a jednocześnie podmiotami, które mają obowiązek posiadania wpisu do Rejestru BDO oraz od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji

  i sprawozdawczości odpadów są posiadacze odpadów, do których zaliczają się:

  – wytwórcy odpadów

  – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

  Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

   

   

   

   

   

  Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

  Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

  Inne artykuły

  Urlop macierzyński – Kiedy i komu przysługuje

  Zakładanie spółek w Anglii

  Prawo do urlopu ustanawiają przepisy Kodeksu pracy, a zatem przysługuje pracownikom. Oznacza to, że urlop macierzyński dotyczy jedynie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Prawa do urlopu nie uzyskają osoby wykonujące pracą w oparciu o umowy o dzieło lub umowy zlecenia. O prawie do urlopu zatrudnionej matki decyduje urodzenie dziecka. Formalnie wystarczy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie […]

  Czytaj więcej

  Debiut giełdowy Medicoin, SigmaPARTNER następna w kolejce!

   „Kości zostały rzucone” Alea iacta est (łac) – to słowa, które Juliusz Cezar miał powiedzieć 10 stycznia 49 p.n.e., gdy wraz ze swoją armią przekroczył rzekę Rubikon. Krok za krokiem realizujemy plan wejścia tokenu TXN na giełdę. Współpracując w ramach konsorcjum nasz partner Międzynarodowy Akcelerator Technologii Telemedycznych jako pierwszy właśnie wszedł na giełdę i 15 […]

  Czytaj więcej

  Zatrudnianie pracowników (również cudzoziemców)

  zatrudnianie pracowników

  Zatrudnianie pracowników Jeśli jesteś właścicielem działalności gospodarczej, która zaczęła przynosić coraz większe dochody, być może przyszedł czas na to, aby zatrudnić nowych pracowników. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób to zrobić – nie martw się – nasze biuro księgowe to cały proces dokładnie opisze! Przybliżymy wszystkie niezbędne informacje i zasady – zarówno w przypadku pracowników polskich, jak i cudzoziemców. […]

  Czytaj więcej

  Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

  Gdzie wysłać Ebooka?

  Zadzwoń do nas +48 500 300 788

  Masz Jakiekolwiek pytania?

  Napisz do nas